Vd har ordet

Vd har ordet

Vi ska vara en förebild i branschen

Vi ska vara en förebild i branschen.
EA-gruppen är ett företag med en lång historia. Långsiktighet handlar om förmågan att anpassa sig. Vi har bolag som stabilt levererar och som har koll på sin verksamhet, men i några bolag har vi lärt oss den hårda vägen att vi behöver göra en förändring. Strategin för EA-gruppen står fast, fortsatt långsiktigt familjeägande, stabilitet, finansiell styrka och expansion samt kvalitet och gott anseende. Vi ska också stå för kompetens, kreativitet, innovation och effektivitet.

Anna Wränghede
Koncernchef
EA-gruppen

Vår historia

Vår historia

Gruppens äldsta företag, Frijo, startar redan 1866 i Stockholm. Man utför bland annat kallmurarna vid Söder Mälarstrand och grunden till Sofia kyrka på Södermalm. Under 1970-talet samarbetar Frijo med två andra familje­företag: R. Keyser & Co och väg- och vatten­byggnads­firman Eric Andersson AB. Så småningom, när varken Keyser eller Frijo kan generation växla, köper EA båda företagen. Fler företag och verksamheter förvärvas över tid och bildar dagens koncern Eric Andersson Gruppen AB.

Koncernens bolag

Frijo/
Bygg & Berglaget
Läs mer

Frijo

Verksamhet

Utför i princip allt som ryms inom mark- och anläggning. Från komplicerade totalentreprenader, betongarbeten, grundläggning, bergsprängning, schaktarbeten, spårarbeten och tunnelarbeten, till kabelarbeten, markplanering, och byggnadsarbeten ovan som under jord.

Kunder

Offentliga kunder som kommuner och förvaltningar, privata kunder som byggbolag och fastighetsbolag. Nätägare och teleoperatörer. AB Storstockholms Lokaltrafik, EON, Exergi, Jernhusen Fastigheter AB, Locum, Skanska och In3prenör är ett axplock ur kundregistret.

Om oss
 • Grundades år 1866.
 • Cirka 148 medarbetare.
 • Total nettoomsättning 2018: 485 006 tkr.

Om Bygg & Berglaget

Bygg & Berglaget

Verksamhet

Med mångårig erfarenhet är Bygg & Berglaget specialiserade på service- och underhållsarbeten i befintliga ledningstunnlar. Uppdrag inom bergförstärkning, losshållning och betongarbeten. Arbetar även med service och underhåll av järnvägsräls i dessa tunnelmiljöer.

Kunder

Bland annat Stockholm Vatten och Stockholm Energi.

Om oss
 • Grundades år 2012.
 • Är sedan 2015 ett helägt dotterbolag till Frijo.
 • Cirka 26 medarbetare.
 • Total nettoomsättning 2018: 50 103tkr.

Om Frijo

Broby Spår
Läs mer

Broby Spår

Verksamhet

Bygger och underhåller järnvägar och spåranläggningar i Stor Stockholm och Mellansverige. Bolaget åtar sig både separata spårarbeten och BEST- projekt (Bana, El, Signal och Tele) i olika former av entreprenader.

Kunder

Inriktning på underhåll och nybyggnation av spåranläggningar. Offentliga och privata kunder som AB Stockholms Lokaltrafik, Stockholm Hamnar, kommuner, Jernhusen samt Veidekke, NCC, Comsa och Skanska.

Om oss
 • Grundades år 2001.
 • Är sedan 2007 ett bolag inom EA-gruppen.
 • Cirka 23 medarbetare.
 • Total nettoomsättning 2018: 226 675 tkr.
Keyser Fastigheter
Läs mer

Keyser Fastigheter

Verksamhet

Äger och förvaltar ett antal kommersiella fastigheter i Stockholmsregionen. Vill kunna erbjuda sina hyresgäster högsta kvalitet och kompetens inom fastighetsförvaltning.

Bakgrund

Bolaget bildades i samband med samgåendet av tre familjeföretag år 1999 då koncernens olika verksamheter renodlades. Fastighetsbolaget tog över namnet från en av de tre familjenamnen och har sedan dess hetat Keyser Fastigheter.

Om oss
 • Bestånd cirka 10 st fastigheter.
 • Yta cirka 20 000 kvadratmeter.
 • Fastigheter inom industri, lager och kontor.
Bro & Väg
Läs mer

Bro & Väg

Verksamhet

Utför all typ av mark- och anläggningsarbete som grundläggning, infrastruktur och finplanering.

Kunder

Västerås Stad, Hembla AB, Botkyrka Kommun, Trafikverket, Lindbäcks Bygg.

Om oss
 • Cirka 39 medarbetare.
 • Total nettoomsättning 2018: 281 326 tkr.
EA-gruppen
Läs mer

EA-gruppen

Familjeföretag

Ett välrenommerat familjeföretag i tredje generationen. Koncernbolagen har sin kärnverksamhet inom entreprenad, anläggning, infrastruktur och kommersiella fastigheter i Mälardalen samt tillhörande utveckling och service.

Moderbolag

Är moderbolag för koncernen. Fungerar dels som holdingbolag, dels som servicebolag åt ägarna respektive åt dotterbolagen i koncernen. Moderbolaget har som affärsidé att äga, förvalta och utveckla EA- gruppen.

Om oss
 • Grundades på 1940-talet.
 • Cirka 325 medarbetare i koncernen varav 13 personer i moderbolaget.
 • Total nettoomsättning för koncernen 2018: 1 126 567 tkr.

Gemensamma synsätt

 • Lönsamma i nivå med de bästa i branschen
 • Efterfrågade och erkända för att leverera kundnytta
 • Kända för kompetens, kreativitet, innovation och effektivitet
 • Ledande inom hållbar utveckling och rätt kvalitet
 • Attraktiv arbetsgivare med utvecklande arbetsuppgifter

Förvaltnings­berättelse

Förvaltnings­berättelse

Ägarförhållanden
Bolaget och koncernen är privatägd.

Verksamhetens art och inriktning
Bolaget bedriver via dotterbolagen i gruppen i huvudsak mark- och anläggningsverksamhet i Mälardalen, förvaltar ett eget bestånd av mindre till medelstora kom­mersiella fastigheter i Stockholm med kranskommuner samt bedriver en mindre finansiell verksamhet med bland annat ­värdepappershandel.

Väsentliga händelser under ­räkenskapsåret
Efter de senaste åren med svaga resultat har arbetet med att förbättra interna rutiner och processer fortsatt. Det i kombination med att välja projekt som passar vår kompetens syftar till att öka lönsamheten långsiktigt. Året har präglats av ytterligheter med å ena sidan stabilisering och fina resultat i AB Frijo och Broby Spår AB och å andra sidan stora negativa resultat i S.G. Westin
Elcenter AB och i JB Rail AB. Misslyckad projektstyrning och kontroll har försatt båda dessa bolag i mycket svåra situationer.

Nyckeltal

Nettoomsättning per bolag (%)

EA-gruppen

Frijo

Bro & Väg

Broby Spår

Keyser Fastigheter

Övriga bolag

Medarbetare per bolag (%)

EA-gruppen

Frijo

Bro & Väg

Broby Spår

Keyser Fastigheter

Övriga bolag

1 126 567

Total nettoomsättning (tkr)

7,5 %

Total tillväxt %

7786

Rörelsereslutat (tkr)

0,7 %

Rörelsemarginal (%)